Regulamin Sklepu Internetowego
SinDef

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców oraz do przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów, korzystających ze Sklepu Internetowego.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.

3. Sprzedawcą jest firma Target Trade & Media Kamil Sitnik , Samogoszcz 34A, 08-480 Maciejowice , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522226802, REGON: 521731690 , e-mail:kontakt@sindef.pl,

§ 2
Definicje

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy
i płatności.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z
prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu Towaru Sprzedawcy drogą
elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.sindef.pl.
7. Sprzedawca – Target Trade & Media Kamil Sitnik , Samogoszcz 34A, 08-480 Maciejowice , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9522226802, REGON:
521731690 , e-mail:kontakt@sindef.pl,
8. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca
ze strony Sklepu Internetowego, bez zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru z Usługodawcą.

§ 3
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, a także sprzedaży z dostawą.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze
Sprzedawcą umowy.
3. Dodatkowo Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników/Klientów usługę Newslettera.
a. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu
imienia i adresu e-mail oraz zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie checkboxa;
b. Klient może zapisać się do Newslettera w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia
poprzez zaznaczenie checkboxa;
c. Usługa Newslettera pozwala na bezpłatnym przesyłaniu Użytkownikowi/Klientowi za jego
zgodą wiadomości mailowych o charakterze marketingowym, w tym zwłaszcza dotyczących
oferty Sprzedawcy – promocji, kodów zniżkowych, nowości towarowych.
d. W przypadku woli rezygnacji z tej usługi lub zmiany danych, Klient wybiera jedną z opcji
anulacji subskrypcji Newslettera lub zmienienia danych kontaktowych widniejących jako
osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Sprzedawcę w
ramach wspomnianej usługi.
4. Użytkownik oraz Klient obowiązany jest do:
a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;
b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Użytkownika oraz Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych
przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
a. Dostęp do Internetu,
b. Standardowy system operacyjny,
c. Standardowa przeglądarka internetowa.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta
pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia
następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
a. wypełnieniu Formularza Zamówienia;
i. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących
danych dotyczących Klienta:
I. imię i nazwisko,
II. nazwa firmy (fakultatywnie)
III. numer NIP (w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem)
IV. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
V. adres poczty elektronicznej,
VI. numer telefonu kontaktowego,
VII. numer NIP (w przypadku kiedy Klient nie jest Konsumentem).
ii. Poza danymi wskazanymi powyżej Klient ma możliwość podania:
I. uwag do zamówienia
II. odmiennego adresu wysyłki niż adres wskazany w Formularzu;
III. kodu rabatowego;
IV. numeru karty bankowej, daty jej ważności oraz numeru CVV (w przypadku
wyboru płatności kartą z PayU).
iii. Ponadto Klient musi:
I. wskazać formę wysyłki spośród wskazanych w liście wyboru,
II. wskazać formę płatności spośród wskazanych w liście wyboru.
b. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
„Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami
oraz i formacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego)
4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z
chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu
Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za
podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich
poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez
pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje
prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych
danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z
Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
7. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem Zamówienia,
a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o
innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza
Zamówień:
a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami
Regulaminu.
b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie, po otrzymaniu zapłaty, przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez
a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
10. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5
Odstąpienie od umowy i niezgodność towaru z umową

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
2. Tryb postępowania reklamacyjnego:
a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
b. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy
o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego
prawa.
c. Reklamacje związane z Towarem lub ze świadczeniem Usługi Sprzedaży oraz Usług
Elektronicznych Klient bądź Konsument może składać na przykład:
i. pisemnie na adres: ul. Wał Miedzeszyński 414B/6/1, 03-994  Warszawa
ii. w formie elektronicznej na adres: reklamacje@sindef.pl.
e. W opisie reklamacji Klient lub Konsument powinien podać:
i. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju
i daty wystąpienia nieprawidłowości;
ii. żądania Klienta/Konsumenta;
iii. dane kontaktowych składającego reklamację.
f. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługują dodatkowo prawa takiej jak:
a. żądanie naprawy lub wymiany Towaru,
b. żądanie obniżenia ceny Towaru i zwrotu części wpłaconych środków.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa świadczona
elektronicznie została dostarczona w całości, a Konsument został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości (dotyczy w szczególności ebooków czy
kursów, które zostały przekazane w całości).
5. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy o prawach konsumenta,
jeśli przewidują to odrębne przepisy prawa polskiego.

§ 6
Sposoby i terminy płatności

1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego
zamówienia lub w momencie odbioru Towaru od przewoźnika (w przypadku wyboru
płatności za pobraniem).
2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, Sklep internetowy przekierowuje Klienta do
wybranych systemów płatności:
a. System płatności Blik za pośrednictwem Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa), NIP: 5213664494, KRS:
0000493783, REGON: 147055889. Rozliczenie transakcji dokonywane jest zgodnie z
warunkami tego serwisu znajdującymi się na stronie blik.com.
b. System płatności online lub za pomocą karty bankowej za pośrednictwem PayU S.A. z
siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), NIP: 7792308495, KRS:
0000274399. Rozliczenie transakcji dokonywane jest zgodnie z warunkami tego serwisu
znajdującymi się pod linkiem:
https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.
pdf
3. Ponadto Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar poprzez przesłanie bezpośredniego
przelewu bankowego do Sprzedawcy, podając numer zamówienia jako tytuł płatności. Numer
konta bankowego Sprzedawcy dostępny jest w zakładce “Kontakt” oraz jest podawany w
wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie zamówienia.
4. Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania
Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W
przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres Klient zobowiązany jest
zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi.

§ 7
Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Początek biegu terminu dostawy towaru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy i liczony jest w Dniach Roboczych.
2. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Polski oraz za granicą (wyłącznie na terytorium
Niemiec, Czech oraz Słowacji).
3. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Odbiór osobisty towaru przez Klienta nie jest możliwy.
5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towaru:
a. przesyłka kurierska dokonywana poprzez firmę Inpost lub FedEX;
b. przesyłka dokonywana poprzez usługę paczkomaty firmy Inpost.
6. Termin nadania Zamówienia do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku towarów o
różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za
ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
usługi.

§ 8
Obowiązki Sprzedawcy

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma
wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe ze względu na niezalecane
użytkowanie przez Klienta, które nie jest niezbędne do zbadania prawidłowej produkcji
Towaru.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz zapewnia
bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku
wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Strony i Usług.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są
jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca
zastrzega sobie jednak prawo do zaplanowanych przerw, związanych na przykład z
modyfikacjami technicznymi, o których Klient będzie informowany na stronie Sklepu.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w ustalonym czasie oraz miłego kontaktu z
Klientem poprzez wskazane Regulaminem drogi.

§ 9
Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do:
a. ich indywidualnej kontroli
b. ich sprostowania i uzupełnienia
c. ich usunięcia
d. ograniczenia ich przetwarzania
e. ich przeniesienia
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach –
wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.
4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym.
5. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować
się:
a. pisemnie na adres: ul. Wał Miedzeszyński 414B/6/1, 03-994 Warszawa
b. w formie elektronicznej na adres: kontakt@sindef.pl
6. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo wskazane w Polityce Prywatności.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Między innymi ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a
Sprzedawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian
lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany drogą
mailową.
2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub
reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod
względem prawnym.